OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016.

3_wynikWalne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 rok już za nami.
W sobotę 4 marca, nasza jednostka podsumowała 2016 rok.
Na Walne Zebranie przybyli zaproszeni goście:
Małopolski Komendant Wojewódzki st.bryg.mgr.inż.Stanisław Nowak, Dowódca JRG7 mł.bryg.mgr.Jacek Hajduk, przedstawiciel KM PSP, mł.bryg.mgr.Tomasz Pacuła, Wójt Gminy Michałowice Antoni Rumian, Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice Ewa Krawczyk, Radni Marek Kozłowski, oraz Stanisław Sieńko, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP dh.Krzysztof Tabiś, Komendant Gminny dh.Wojciech Kwiecień, przedstawiciel Zarządu stowarzyszenia „Pełna Chata” Pani Iwona Zabiegaj, oraz członkowie i sympatycy jednostki OSP Więcławice.
Otwarcia zebrania dokonał Prezes dh. Tomasz Szymański.
W czasie zebrania Naczelnik dh.Maciej Podymkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki, w którym omówione zostały statystyki wyjazdów do działań ratowniczo – gaśniczych, oraz działalność profilaktyczna i sprawy gospodarcze.
Sprawozdanie Finansowe przedstawił Skarbnik dh. Jarosław Wiatr. Sprawozdanie skarbnika zostało nagle przerwane uruchomieniem syreny przez SKKM.
W związku z tym Prezes zarządził przerwę w obradach, a druhowie obsadzili obydwa nasze pojazdy i udali się zgodnie z dyspozycją do pożaru w Sieborowicach.
Przerwa została wykorzystana na panel dyskusyjny, w czasie którego Pan Komendant Wojewódzki przedstawił swoje spostrzeżenia na temat naszej jednostki, oraz opowiedział o funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Około godziny 18:20 obrady zostały wznowione, a Skarbnik mógł dokończyć przedstawienie sprawozdania.
W dalszej kolejności Komisja Rewizyjna przedstawiła wyniki swojej pracy, oraz postawiła wniosek o udzielenie absolutorium, które w głosowaniu zostało przyjęte jednogłośnie.
W toku dyskusji podjęto uchwały min. w sprawie:
1. Udzielenie zgody przez Walne Zebranie dla Zarządu, na podjęcie starań zmierzających do rozbudowy remizy i współpracę z podmiotami zainteresowanymi funkcjonowaniem w budynku.
2. Wyrażenie woli organizacji w 2018 roku obchodów jubileuszu 70-lecia OSP Więcławice.
3. Wybór dh.Arkadiusza Rudzińskiego na nowego opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
4. Przeprowadzenia renowacji sztandaru.
Pod koniec obrad Prezes i Komendant Gminny, wręczyli naszym druhom świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego i technicznego.
Zebranie zakończyło się około godziny 19:20.
Zarząd OSP Więcławice serdecznie dziękuje wszystkim druhnom i druhom za liczne przybycie, oraz przygotowanie poczęstunku.
fot.Klaudia Klich

2_wynik

1_wynik

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra