OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Więcławice za rok 2013

2
W sobotę 29 marca 2014r, przy pięknej, wiosennej pogodzie odbyło się Walne Zebranie członków OSP Więcławice podsumowujące działalność jednostki w 2013 roku.
Swoją obecnością na zebraniu zaszczycili nas:
Prezes Wojewódzkiego Związku OSP (jednocześnie poseł na sejm RP) druh Edward Siarka, Wójt Gminy Michałowice Antoni Rumian, w imieniu Komendanta Miejskiego PSP – Pan Kapitan Łukasz Szewczyk, Radna Powiatu Krakowskiego Pani Anna Lewicka, Komendant Gminny druh Janusz Wójcik, Prezes Stowarzyszenia „Pełna Chata” Pan Leszek Hinc, Radny Gminy Michałowice Marek Kozłowski, Ksiądz Jan Majewski, Sołtysi Dorota Dąbrowska, oraz Marek Baran, druhowie seniorzy naszej jednostki, oraz członkowie i sympatycy OSP Więcławice, którzy szczelnie wypełnili salę.
Otwarcia zebrania dokonał Prezes Przemysław Wełna, który został również wybrany na przewodniczącego zebrania.

2 1

Po przyjęciu porządku obrad Naczelnik OSP Więcławice przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w formie prezentacji multimedialnej. W sprawozdaniu zostały omówione działania ratowniczo – gaśnicze, oraz realizacja naszej kampanii na rzecz nauki pierwszej pomocy.
15

4
Następnie Naczelnik wręczył dyplomy druhom:
„Za odwagę, ofiarność, zaangażowanie oraz skuteczność wykazaną podczas akcji ratowniczo – gaśniczej przy pożarze domu w miejscowości Więcławice Dworskie, w dniu 26 stycznia 2014 roku” wyróżnieni zostali:

5
6

Bartosz Pietrzyk, Paweł Łach, Przemysław Wełna, Rafał Franczak, Rafał Leszczyński, Jarosław Wiatr, Adrian Wnęk i Michał Pawłowski
Dyplomami
„Za ofiarność, oraz zaangażowanie wykazaną podczas akcji Ratowniczej przy resuscytacji osoby bez oznak życia w miejscowości Zagórzyce Dworskie, w dniu 18 października 2013 roku”
Wyróżniono Tomasza Szymańskiego oraz Grzegorza Wiatra.

8
7

Ale to jeszcze nie był koniec wyróżnień. Za szczególnie wyróżniającą się postawę w czasie działań ratowniczo – gaśniczych, oraz prace na rzecz OSP Więcławice medalami „Na straży” zostali odznaczeni druhowie Bartosz Pietrzyk oraz Rafał Franczak.

9
10
11
12

W dalszej kolejności swoje sprawozdania przedstawili Skarbnik druh Zbigniew Balik, oraz członek Komisji Rewizyjnej Janusz Krawczyk.

13
14

Po odczytaniu sprawozdań odbyła się dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał druh Prezes Edward Siarka, który w swojej przemowie podziękował za zaproszenie i w kilku zdaniach bardzo pozytywnie odniósł się do naszej jednostki. Wspomniał także o sprawie pozyskania naszego samochodu Renault Master, którą to sprawę poparł na szczeblu Zarządu Głównego. Pogratulował nam również uporu i determinacji dzięki której samochód ostatecznie stanął w naszym garażu.

15

Pani Radna Anna Lewicka odniosła się do współpracy OSP z „Pełną Chatą” i powiedziała o szansie na remont i ożywienie naszej remizy za sprawą dotacji z Ministerstwa Kultury.

16

Wójt Antoni Rumian podziękował za działania naszej OSP przy akcjach powodziowych i zabezpieczaniu uroczystości Gminnych.

17

Ksiądz Jan Majewski w swoim stylu rozbawił zebranych swoimi anegdotami, oraz wyraził radość że wokół naszej OSP tyle się dzieje.

18

Prezes Leszek Hinc wspomniał że jeszcze dwa lata temu przy okazji szkolenia z Planowania Strategicznego wspólnie z Maciejem Podymkiewiczem rozmawiali o planach na przyszłość, w których przewijał się temat nowego samochodu, oraz udostępnienie remizy dla społeczności. Kiedyś plany, a teraz to już rzeczywistość.

19

Na koniec dyskusji głos zabrał Kapitan Łukasz Szewczyk. Odniósł się on do udziału OSP Więcławice w działaniach ratowniczo – gaśniczych i wspomniał że jest pełen podziwu dla tej jednostki, że nie będąc w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego udaje się nam pokonać wiele niedogodności. Podziękował także za organizację zawodów MDP. Na koniec swojej wypowiedzi wspomniał, że gdyby mieszkał bliżej – na pewno by się do nas zapisał.

20

W toku dyskusji przewijał się temat organizacji uroczystego poświęcenia nowego samochodu. Planowany termin to 27 lipca 2014r.
Po dyskusji nastąpiło głosowanie nad absolutorium dla Zarządu – wszyscy zebrani byli „ZA”.
Sobotnie zebranie można śmiało nazwać „Festiwalem podziękowań”. Podziękowania płynęły ze strony członków OSP w kierunku gości, goście dziękowali druhom za ich zaangażowanie, a najwięcej podziękowań kierowano pod adresem Pana Edwarda Siarki, za wsparcie naszych starań o pozyskanie nowego samochodu.
Prezes Wełna dziękował również wszystkim paniom, których „kobieca ręka” przyczyniła się do zorganizowania wspaniałego poczęstunku i wystroju Sali obrad.

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra