OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, Gmina Michałowice zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Termomodernizacja budynku remizy OSP Więcławice” – znak postępowania 11/IK/11pn/2012,

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż:

1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę pn.: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo Produkcyjne Andrzej Jakubowski 32-100 Proszowice, Piekary 31, która uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z podanym kryterium (cena – 100 punktów), spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2. W postępowaniu złożono 9 (dziewięć) ważnych ofert

Więcej szczegółów dostępnych tutaj –>>
Termomodernizacja budynku remizy OSP Więcławice – znak postępowania 11.IK.11.pn.2012_OSP Więcławice

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra