OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Więcławice za 2011 rok

W sobotę 31 marca, w remizie OSP Więcławice odbyło się walne zebranie podsumowujące rok sprawozdawczy.
Na zebraniu stawili się nasi druhowie, sympatycy, oraz zaproszeni goście:
Wójt Gminy Michałowice Antoni Rumian, Komendant Gminny Janusz Wójcik, Pan Zenon Harsze (pracownik Urzędu Gminy), Pani Katarzyna Mostowska z Wojewódzkiego Związku OSP, oraz mł. kpt. Grzegorz Domagała z Krakowskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 7.
Dopisały również władze sołectw z którymi współpracuje nasza OSP: Pani Sołtys Maria Calik z Więcławic, Dorota Dąbrowska z Masłomiącej, Pani Radna Ewa Krawczyk z Pielgrzymowic, oraz Pan Radny Marek Kozłowski z Małomiącej.

Zebranie otwarł Prezes Przemysław Wełna, który został wybrany na przewodniczącego zebrania.
Następnie uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego druha Dionizego Podsiadło.

W dalszej części zebrania zostało przedstawione podsumowanie działalności zarządu w formie multimedialnej prezentacji, którą przedstawił i omówił Naczelnik Maciej Podymkiewicz, po której wręczone zostały dyplomy uznania dla druhów Arkadiusza Kilińskiego, oraz Jarosława Wiatra za ofiarność wykazaną w czasie akcji ratowniczo – gaśniczej 7 grudnia 2011 roku w Masłomiącej.
Kolejnym punktem było sprawozdanie finansowe przedstawione przez Skarbnika druha Zbigniewa Balika, oraz protokół Komisji Rewizyjnej odczytany przez druha Janusza Krawczyka.

Po odczytaniu sprawozdań, przeprowadzone zostało głosowanie w którym udzielono zarządowi absolutorium.
W dyskusji druh Marian Podymkiewicz ogłosił zamiar zakończenia sprawowania funkcji Konserwatora – Kierowcy i wskazał na swoje miejsce kandydaturę z-cy Naczelnika Pawła Łacha.

Przy wolnych wnioskach czekała na nas niespodzianka: Pan Wawrzyniec Malinowski – mieszkaniec Gminy Michałowice ufundował dla naszej OSP specjalistyczny fantom do nauki pierwszej pomocy! Fantom został przekazany na ręce Prezesa i Naczelnika.

Druh Prezes Wełna w krótkim przedstawieniu planu działalności na rok 2012 wskazał potrzebę odbudowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, ponieważ większa część naszych młodzieżowców w związku z osiągnięciem pełnoletności przeszła do grupy seniorów.

Po zakończeniu części oficjalnej zebrania Pan Wójt poprosił o prezentację fantoma, podczas której ochoczo przystąpił do wykonywania resuscytacji.

Fantom „Stefan” będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym, w szkołach oraz podczas pokazów.
Dodatkowo planowane jest pozyskanie drugiego fantoma – małego dziecka.

Zarząd OSP Więcławice składa serdeczne podziękowania Paniom Sołtys; Marii Calik, Dorocie Dąbrowskiej, Ewie Krawczyk, oraz Pani Monice Łach za pomoc w organizacji zebrania.Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra