OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Sprawozdanie z Walnego Zebrania OSP Więcławice za rok 2012

23 marca 2013r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach.
Na spotkanie przybyli druhowie z naszej jednostki, a wśród zaproszonych gości pojawili się między innymi:
Wójt Gminy Michałowice Antoni Rumian, Komendant Gminny Janusz Wójcik, Pani Katarzyna Kowal (przedstawiciel Woj. Związku OSP w Krakowie), Radni z Komisji Bezpieczeństwa Gminy Michałowice, Pani Radna Powiatowa Anna Lewicka, Sołtysi Masłomiącej, Zdzięsławic, Pielgrzymowic i Więcławic, Ks. Proboszcz Ryszard Honkisz, Zastępca Wójta Pan Jarosław Sadowski, członkowie stowarzyszenia „Pełna Chata” z Więcławic, Pan Radny Marek Kozłowski, oraz w imieniu Komendanta Miejskiego Pan Kapitan Tomasz Kosiba, oraz st.sekcyjny Henryk Wiertek.
Po otwarciu przez Prezesa Wełnę zebrania, przystąpiliśmy do realizacji napiętego planu obrad.
Naczelnik Maciej Podymkiewicz przedstawił zebranym prezentację z działalności jednostki w 2012 roku, oraz sprawozdanie z realizacji remontu w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2012”.

Następnie swoje sprawozdanie przedstawił Skarbnik Zbigniew Balik, oraz członek Komisji Rewizyjnej Mariusz Janas.
Po przedstawionych sprawozdaniach odbyła się dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt, który podziękował wszystkim druhom za ich udział nie tylko w działaniach ratowniczych, ale również w staraniach wkładanych w rozwój jednostki a Ks. Proboszcz podziękował za wspieranie uroczystości kościelnych.
Następnie głos został udzielony Pan Kapitanowi Tomaszowi Kosibie, który odniósł się do sfery działalności operacyjnej naszej OSP. W swojej mowie Pan Kapitan przytoczył wnioski i ocenę dwóch ostatnich inspekcji gotowości bojowej (dwukrotnie otrzymaliśmy ocenę bardzo dobry), oraz podziękował za dobre przygotowanie i udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

W następnym punkcie przyjęto rezygnację druha Macieja Podymkiewicza z funkcji opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i wybrano „Zespół do spraw młodzieży” którego skład przedstawia się następująco:

Opiekun MDP: druh Rafał Franczak
Z-ca opiekuna: druh Daniel Krzyworzeka
Konsultant: druh Maciej Podymkiewicz

Kolejna dyskusji pojawiła się przy okazji omówienia projektu współpracy OSP z „Pełną Chatą”, której celem jest utworzenie Centrum Kultury w Więcławicach (CKW). Tutaj głos w dyskusji zabrali kolejno Pan Wójt Jarosław Sadowski, Pani Radna Anna Lewicka, oraz Pan Leszek Hinc. Wszyscy odnieśli się do olbrzymiej szansy do pozyskania środków finansowych na ten cel, dzięki którym możliwe będzie wyremontowanie wnętrza remizy. Zaznaczono także, że CKW umożliwi spotkania w komfortowych warunkach wielu organizacjom takim jak: orkiestra „Hejnał”, klub piłkarski „Polonia Więcławice”,OSP Więcławice, stowarzyszenie „Pro Memoria”, oraz oczywiście mieszkańcom Więcławic na zebrania wiejskie.
W parterowej części remizy mieściła by się biblioteka publiczna.

Do dyskusji włączył się także Ksiądz Proboszcz, który także wyraził akceptację dla tego pomysłu.
Po dyskusji przystąpiono do głosowań nad uchwałami.

W przyjętych uchwałach Walne zebranie wyraziło zgodę na dzierżawę działki OSP na cele rekreacyjne, oraz udzielono zgodę na zawarcie zgody w sprawie wynajmu remizy na cel utworzenia CKW.
W wolnych wnioskach Pani Radna Celina Śliwińska odniosła się do zainteresowania Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy sprawami OSP.
Zebranie zakończyło się po blisko dwugodzinnych obradach.

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra